Stadgar

Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att samla in, förvalta och fördela medel att användas för att varaktigt förbättra livsvillkoren för utsatta flickor och kvinnor, i första hand boende i utvecklingsländer. Bidragen ska långsiktigt främja dessa gruppers utbildning, hälso- och sjukvård, samt aktivt verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning.

Stiftelsens säte

Stiftelsen har sitt säte i Borås

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fyra ordinarie ledamöter, varav minst en från släkten Ekman.

Firmatecknare

Stiftelsens firma tecknas av ordföranden. För belopp överstigande SEK 50 000 tecknas firman av ordförande i förening med en ordinarie ledamot.

Styrelsearvode

Det utgår inget arvode till styrelsen.

Kostnader för administration & insamling

Får max uppgå till 20% av totalt insamlade medel årligen. Kostnader för eventuella utlandsresor och uppehälle i samband med arbete för Stiftelsen ska bekostas av Stiftelsen.

Ändring av stiftelsens stadgar

Ändring av stiftelsens stadgar, utom vad gäller ändring av ändamålet, får ske utan myndighets tillstånd genom enhälligt styrelsebeslut.

Övrigt

I övrigt ska vad som stadgas i Stiftelselagen (1994:1220) om Insamlingsstiftelser gälla för Stiftelsen.


Årsredovisningar