Ungefär 140 miljoner kvinnor i världen lever med konsekvenserna av könsstympning.

Stympningen har ingen som helst medicinsk funktion och både ingreppet och följderna av den innebär stor smärta för de flickor och kvinnor som utsätts.
Läs här om hur könsstympningen går till och vilka konsekvenser det kan bli. Det är kanske inte det trevligaste du kommer att läsa idag - men garanterat det viktigaste.

Grundfakta
Kvinnlig könsstympning utförs av traditionella, kulturella och sociala skäl. Den har inget stöd i någon religion, även om man i en del samhällen fortfarande tror att så är fallet. Kvinnan, eller flickan, könsstympas till exempel för att garantera att hon är oskuld när hon gifter sig, för att förhindra att hon är otrogen eller för att det finns en föreställning om att klitoris är en manlig rest som måste avlägsnas för att flickan ska kunna växa upp till fullvärdig kvinna. 

Förekommer över hela världen
Könsstympning förekommer över hela världen, men är vanligast i afrikanska länder. Den genomförs ofta av jordemödrar, barnmorskor eller barberare, inte sällan med hjälp av rakblad, fickkniv eller en glasskärva. Det finns dock en ökande, mycket oroande, trend där könsstympning utförs av andra, offentliga vårdgivare. Flickorna är oftast mellan 4 och 14 år när ingreppet görs, men det är inte ovanligt att också spädbarn stympas. 

WHO’s fyra klassifikationer av kvinnlig könsstympning 

  1. Klitoridektomi. Hela eller delar av klitoris tas bort. Ibland avlägsnas enbart klitoris "förhud".
  2. Excision. Klitoris samt de inre blygdläpparna tas bort, delvis eller helt. Ibland avlägsnas också de yttre blygdläpparna. 
  3. Infibulation. Den vaginala öppningen görs mindre genom skapandet av en försegling. Förseglingen skapas genom att man skär i och sammanfogar de inre och/eller yttre blygdläpparna. En liten öppning lämnas så att urin och menstruationsblod kan rinna ut. Ibland avlägsnas även klitoris.
  4. Övriga ingrepp. Andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna, av icke medicinska skäl. Till exempel snittning, skrapning och brännande. 

Allvarliga komplikationer
Könsstympningen görs oftast utan bedövning och är oerhört smärtsam för flickan/kvinnan. I samband med ingreppet förekommer dödsfall på grund av akut blödning. Vidare komplikationer är infektioner, blodförgiftning och psykisk chock. Kvinnans sexualliv blir inte sällan mycket smärtsamt efter stympningen och lusten försvinner ofta. 

Problem med förlossningen
På sikt kan könsstympade kvinnor, i samband med förlossningen, få problem med fistel mellan urinblåsa och vagina. Fisteln uppstår när barnets huvud klämmer mot blygdbenet och urinblåsan kommer i vägen. Fisteln kan göra att kvinnan blir helt inkontinent, utan någon som helst möjlighet att kontrollera sin urin.
Vid infibulation är det vanligt att infektioner uppstår när menstruationsblod och urin inte kan rinna ut ordentligt. Under graviditet och förlossning löper både könsstympade kvinnor och deras barn högre risk för dödlighet och komplikationer, som svåra infektioner och låg födelsevikt. 

Garissa vill ge ett hundratal föräldralösa flickor i nordöstra Kenya ett säkert och tryggt hem.
Vi vill ge fler flickor möjlighet till skolgång och utbildning. Vi arbetar för att bekämpa kvinnlig könsstympning.